اجرا تاسیسات الکتریکی :

آنچه همواره در میان کارفرمایان به عنوان وجه تمایز راد با دیگر مجموعه­های مشابه، خودنمایی کرده است عبارت است از:
  • بهره مندی از مهندسان متخصص و با تجربه
  • ارائه خدمات مهندسی حرفه­ای همانند آنالیزهای مالی و فنی، Shop Drawing، As Built
  • ارائه طرح­های نوین به منظور مصرف بهینه منابع و افزایش کیفیت
  • بهره مندی از تیم­های اجرایی آموزش دیده و حرفه­ای.
  • ارائه برنامه­ زمان بندی مدون با به کارگیری نرم افزارهای بروز مدیریت پروژه
  • اجرای پروژه در راستای سیاست­های آرمان شهر ایران بزرگ