فرزانه یوسفی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی

مدرک: کارشناس برق – الکترونیک