نور پردازی :

زیبایی شناسی نور پردازی نما، روف گاردن­ها و محوطه تکمیل کننده خدمات تیم راد می­باشد.